Megger Grid Analytics Solutions осигурява технологията, експертните познания и
техническата поддръжка, необходими, за да работи оптимално Вашата електроразпределителна мрежа

Нашата широка гама от компоненти за Grid Analytics включва интелигентни
сензори и инструменти за експертен анализ, които, в комбинация с дългата
история на нашата компания и опит в електрическата индустрия, ни позволяват да
Ви предложим несравнимо оборудване, обслужване и поддръжка по пътя към оптимална
производителност на мрежата.

Reducing your search of permanent faults,
reducing outage time (SAIDI)

Insights of power consumption
and power quality

Predictive maintenance by identifying weak spots,
reducing the number outages (SAIFI)

Analyzing data and
increased power grid's insights

MetryView Software

The MetryView server and software collect, analyze and visualize the data which are monitored by our sensors.

MS5000

The sensor MS5000 is an online wireless system which monitors the activity and consumption of your medium voltage overhead line.

MS3010

The MS3010 is a supporting tool which can be used as a gateway or router that integrates with the MS5000 sensors.

Service and Support

Our Service doesn’t start or and end with a sensor. We support you with identifying the first project, the right sensors and help you afterwards with the analytics of your data.

MetryView Software

The MetryView server and software collect, analyze and visualize the data which are monitored by our sensors.

MS5000

The sensor MS5000 is an online wireless system which monitors the activity and consumption of your medium voltage overhead line.

MS3010

The MS3010 is a supporting tool which can be used as a gateway or router that integrates with the MS5000 sensors.

Service and Support

Our Service doesn’t start or and end with a sensor. We support you with identifying the first project, the right sensors and help you afterwards with the analytics of your data.

Reduce search of permanent faults
Reduce outage times (SAIDI)
Predictive maintenance by identifying weak spots
Reduce number outages (SAIFI)
Insights of power consumption and power quality
Analyze data and increased power gird’s insights

MS5000

MS5000 е онлайн безжична система за въздушни електроразпределителни и подпреносни линии, която допълва системите за управление на електроразпределението (DMS) и предоставя информация онлайн за неизправности и за работата на мрежата. Тя използва собствен хардуер и алгоритми, за да поддържа ниска консумация на енергия, като същевременно гарантира голямата стабилност, необходима за всяка една голяма радио мрежа. Радиосистемата е нарочно проектирана, така че да работи успешно в трудни условия на електропроводи и има доказан успех в тази област.

Предимства:

- Unique powerful fault detection algorithm for high impedance faults
- Backup batteries last for up to 3 years in low power mode
- Reliable fault detection in all types of grids (solid-grounded, floating, neutral, SWER, and Petersen coil)
- Using integrated IPv6 low-power mesh network
- Maintenance free, highest quality
- Exceptional cyber hardening
- Sensors run detection algorithms locally
- Identify weak spots in MV overhead line networks

 •  Уникален мощен алгоритъм за откриване на повреди за съединения с висок импеданс
 • Захранва се от ток на натоварване до 1,5 A в енергоспестяващ режим
 • Резервните батерии издържат до 3 години в енергоспестяващ режим
 • Надеждно откриване на неизправности във всички видове мрежи (твърдо заземени, плаващи, неутрални, SWER и серпентина на Petersen)
 • Използва интегрирана релейна IPv6 мрежа с ниска мощност
 • Без поддръжка, най-високо качество
 • Изключителна кибер защита
 • Сензорите изпълняват локално алгоритмите за откриване
 • Идентифицира слабите места в мрежите въздушните линии средно напрежение
Свалете брошурата

MS3010

Metrysense3010 е гейтуей/рутер, който се интегрира със сензорите Metrysense5000, за изграждане на релейна (mesh) мрежа на места с ограничено клетъчно покритие.

MS3010-RU е рутер, който може да разшири покритието на релейната радиомрежа и може също да взаимодейства с комуникационната инфраструктура на комуналните услуги.

Предимства:

- Allows gird monitoring in areas with limited cellular coverage (e.g. in rural areas)
- Connects with hundreds of sensors for a network coverage of up to 100 km
- Low power consumption with integrated solar panel
- 10-year typical battery lifetime
- Reliable operation in harsh conditions

 • Позволява мониторинг на електропреносната мрежа в райони с ограничено клетъчно покритие (напр. в селските райони)
 • Свързва се със стотици сензори за мрежово покритие до 100 км
 • Ниска консумация на енергия с вграден слънчев панел
 • 10-годишен типичен живот на батерията
 • Надеждна работа при тежки условия

MetryView software

Комбинацията от сървър и софтуер MetryView извършва двупосочни комуникации между разгърнати на терен сензори и RTU, анализира данните, които се събират и частично анализират от сензорите, и визуализира резултатите от анализа с помощта на графичен интерфейс с добре замислен потребителски интерфейс.

Софтуерът ви предлага:

 • Анализ и класификация на информацията за неизправности и периодичните измервания на ниво мрежа
 • Показва информацията като схема и на картата
 • Поддържа историческа база данни с възможност за лесно преглеждане и анализ на по-стара информация
 • Може да се интегрира с други системи като SCADA DMS (система за управление на разпределението), MDM (управление на данните от измервателните уреди) и OMS (системи за управление на прекъсвания)
 • Гъвкавост: може да работи на собствените сървъри на клиента или алтернативно на защитения облачен сървър на Megger
 • Техниците на място могат да визуализират и навигират до мястото на аварията чрез приложение за смартфон

Обслужване и поддръжка

Megger не само осигурява хардуера и софтуера за анализ на електроразпределителната мрежа. Ние предлагаме и консултации преди, по време и след активирането на Вашия пакет за мрежов анализ.

Нашите експерти-техници и инженери очертават нуждите и проблемите на вашата мрежа и определят местоположението на сензорите, нуждите от хардуер за измерване и комуникация и оптималните комуникационни и сървърни конфигурации. Предлагаме съпорт по време и след инсталацията и сме на разположение, за да помогнем в анализа на вашите данни и резултатите от анализа.

Техническата поддръжка и обученията са неразделна част от всяка стъпка в процеса. След като бъдат инсталирани пълните проекти за мониторинг и данните за определен период от време бъдат събрани, анализаторите на Megger работят с данните, за да идентифицират тенденциите, характерни за Вашата мрежа, което може да помогне при управлението на активите и решенията за превантивна поддръжка.

Нашето предложение включва:

 • Световна мрежа, осигуряваща поддръжка, локално и дистанционно, на всяка стъпка от пътя
 • Гъвкави опции за софтуера и поддръжката на сървърите
 • Възможност за тестване на нашата услуга с пилотен проект преди да вземете по-големи инвестиционни решения
 • Експертни познания по киберсигурност, хардуер и софтуер

Intelligent Solutions

The technology and expertise to maximize your grid performance

Grid Analytics Solution provides the technology, expert knowledge and technical support to optimize your distribution grid performance

Our suite of Grid Analytics components include intelligent sensors, and expert analysis tools that are paired with our extensive history and experience within the electrical industry to offer you unparalleled equipment, service and support in your journey to optimal grid performance.
Reducing your search of permanent faults,
reducing outage times (SAIDI)
Predictive maintenance by identifying weak spots, reducing the number outages (SAIFI)
Insights of power consumption
and power quality
Analyzing data and
increased power grid's insights
MS5000

The MS5000 is an online wireless system for medium voltage overhead lines which complements distribution management systems (DMS) and provides online information about faults and grid operations. It uses proprietary hardware and algorithms to support low power consumption while ensuring the high stability needed for large radio networks. The radio system was purposely designed to successfully operate in the harsh conditions of power lines and has a proven record in the field.

Advantages:

 • Unique powerful detection prediction algorithm
 • Backup batteries last for up to 3 years in low power mode
 • Reliable fault detection in all types of grids
 • Using integrated IPv6 low-power mesh network
 • Maintenance free, highest quality
 • Exceptional cyber hardening
 • Sensors run detection algorithms locally
Download Datasheet
Check ProductRequest Quote
MS3010

Metrysense3010 is a gateway/router that integrates with Metrysense5000 sensors, allowing radio-mesh networks in locations with limited cellular coverage. MS3010-GW operates as a gateway by managing the mesh radio network and connect to the server via cellular network, whereas MS3010-RU is a router unit which interfaces with the utility communication infrastructure.

Advantages:

 • Allows gird monitoring in areas with limited cellular coverage (e.g. in rural areas)
 • Connects with hundreds of sensors for a network coverage of up to
  100 km
 • Low power consumption with integrated solar panel
 • 10-year typical battery lifetime
 • Reliable operation in harsh conditions
Check ProductRequest Quote
MetryView Software

The MetryView server and software combination performs two-way communications between deployed sensors and RTUs in the field, analyzes the data that is collected and partially analyzed by the sensors, and visualizes analysis results using a graphical interface featuring a well-conceived user interface.

The software offers you:

 • Integration with other systems such as SCADA DMS (distribution management system), MDM (meter data management) and OMS (outage management systems)
 • Flexibility to run on either customer's own servers or alternatively on Megger's secure cloud server
 • Ability for field technicians to visualize and navigate to faults via smart phone app
Check ProductRequest Quote
Service and Support

Megger not only provides the hardware and software for your grid analytics solution, we also provide consultative support prior, during, and after your grid analytics package is implemented.

Our expert technicians and engineers outline your grid needs and issues, and determine  sensor locations, measuring and communication hardware needs, and optimal communication and server configurations. We provide support during and after installation, and we are available to help analyze your data and analysis results.

Technical support and training are an integral part of every step in the process. After full monitoring projects are installed and data has been collected over a period of time, data scientists from Megger can analyze the data in order to identify trends in your grid which can help with asset management and preventive maintenance decisions.

We provide:

 • Worldwide support structure locally and remote, every step of the way
 • Flexible software and server support options
 • Ability to test our service with a pilot project prior to larger investment decisions
 • Expert knowledge of cybersecurity, hardware, and software
Check ProductRequest Quote
X

Contact Us